• <Xem thêm trên Intel.com

Micron DDR 400 SDRAM*: Addendum

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống