• <Xem thêm trên Intel.com

Elpida 256 Mb DDR SDRAM*: Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống