• <Xem thêm trên Intel.com

DDR3 DRAM Compliance Sheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống