Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

DDR3 RDIMM System-Level Validation Results

DDR3 RDIMM System-Level Validation Results on Intel® Xeon® Processor E5-2600 v2 Product Family

Listed are the results from a small sample of DDR3 RDIMM tests on the Intel® Xeon® processor E5-2600 v2. We are providing this information as a guide to module compatibility with reference Intel® Server Platforms. This testing is not intended to replace the normal Original Equipment Manufacturers ...(OEM) qualification process. For results on specific Intel® motherboards or OEM production motherboards, please refer to the OEM's list of qualified memory suppliers.

Read the full DDR3 RDIMM System-Level Validation Results.

Video Liên Quan