Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

What is Desktop Virtualization?

"Find out how intelligent PCs based on Intel® Core™ vPro™ processors provide users with the performance and mobility they need, while still delivering IT with control and manageability. Includes an Overview, a Why Choose Intelligent PCs? module and six usage models. "