Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Beechen Cliff School—Enabling Young Engineers

Young engineers at Beechen Cliff School rely on the Intel® NUC to power Inventor*, enabling 11-year-olds to learn degree-level engineering skills.