Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Left Click Communication Software Intel® NUC Testimonial

Left Click sales manager Jochem De Bie discusses developing Web-based communication software for the Intel® NUC based on its simple programmability, connectivity, and cost effectiveness.1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

This video was made by another party. Intel is sharing this video to illustrate how others are using the Intel® NUC. Intel has not evaluated any claims made in this video. Other names and brands may be claimed as the property of others.