Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Smartvue S9i* Cloud Video Surveillance at Interop 2013

Smartvue introduces the Smartvue S9i* cloud video surveillance server, featuring support for 20 cameras, cloud storage, and more, and demonstrates how to use the UI to control and manipulate remote cameras at Interop 2013.1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

This video was made by another party. Intel is sharing this video to illustrate how others are using the Intel® NUC. Intel has not evaluated any claims made in this video. Other names and brands may be claimed as the property of others.