Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel Ethernet converged network adapters and vmware vsphere 5.1 product reference

This product reference recommends 10 Gigabit Intel® Ethernet Converged Network Adapters for the various editions of VMware vSphere 5.

Video Liên Quan