Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel Ethernet converged network adapters and vmware vsphere 5.1 product reference

This product reference recommends 10 Gigabit Intel® Ethernet Converged Network Adapters for the various editions of VMware vSphere 5.

Video Liên Quan