• <Xem thêm trên Intel.com

Transforming the Data Center: Intel® Microarchitecture and 10 GbE

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống