• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 10 Gigabit AT2 Server Adapter Product Brief

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống