• <Xem thêm trên Intel.com

An Introduction to Intel Flexible Port Partitioning Using SR-IOV Technology

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống