Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

New PCs for Your New Compute Environment

New PCs for Your New Compute Environment: IT is changing at warp speed, and PCs must keep pace. That's why 2nd generation Intel® Core™ processors bring smart performance and new capabilities to secure mobility, online rich media, and business operations optimization.