Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Lọc lại kết quả
Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 19 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

The Conflict Mineral Journey

Infographic: Trace the conflict mineral journey from the mine to the consumers and see how Intel positively affects the supply chain.

Xem trước | Tải xuống

Conflict Minerals in Your Daily Digital Life

Infographic: From microprocessors to smartphones and tablets, conflict minerals are in everything we use; see how they enable our daily digital world.

Xem trước | Tải xuống

Healthcare Policies and Standards

Intel collaborates with healthcare providers, other companies, and policymakers on innovative new products and solutions.

Intel® Embedded Design Center Privacy Statement

Review the Intel® Embedded Design Center privacy statement to understand how Intel collects, uses, and safeguards the data collected from members.

Hướng Dẫn Về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội Intel

Hướng Dẫn Về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội Intel dành cho nhân viên của Intel hay một đơn vị hợp đồng tạo ra hoặc đóng góp vào truyền thông xã hội trong hoặc ngoài Intel.com.

Điều khoản Sử dụng của Intel

Điều khoản Sử dụng của Intel bao gồm mô tả đối với việc truy cập và sử dụng trang web và tài liệu của Tập đoàn Intel ("Intel").

Các Thương Hiệu

Vui lòng đọc cẩn thận những quy định này và tham khảo Hướng Dẫn về các Thương Hiệu và Nhãn Hiệu trước khi sử dụng site này.

Intel Code of Conduct

Contains Intel's mission, values, code of conduct and statement from Intel CEO Brian Krzanich.

Xem trước | Tải xuống

Intel Corporate Privacy Rules: Deed Poll

Outlines Intel's privacy rules and contains deed and Intel Entities information.

Xem trước | Tải xuống

Contact Us: Privacy

Hãy hoàn tất mẫu đơn này với các câu hỏi hoặc phản hồi, một đại diện của Intel sẽ tìm hiểu ngay và trả lời trực tiếp qua email.