Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Lọc lại kết quả
Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 46 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

Các Thương Hiệu

Vui lòng đọc cẩn thận những quy định này và tham khảo Hướng Dẫn về các Thương Hiệu và Nhãn Hiệu trước khi sử dụng site này.

Tài nguyên của Intel: Đổi mới để nâng cao tiềm lực kinh tế

Intel làm việc với các chính phủ, cộng đồng và những người khác để hiện thực hóa tiềm lực kinh tế thông qua sự đổi mới về công nghệ ở mọi nơi.

"Conflict Free" Supply Chain in Democratic Republic of Congo

White paper explains how Intel strives for “Conflict Free” supply chain for metals from Democratic Republic of the Congo.

Xem trước | Tải xuống

Conflict Free Sourcing Policy in the Democratic Republic of Congo

Intel’s sourcing policy and measures on conflict free minerals in the electronics supply chain from the Democratic Republic of Congo.

Xem trước | Tải xuống

Intel Statement on Slavery and Human Trafficking

Outline of Intel’s expectations for suppliers to comply with the values and ethics from the Human Rights Principles and Intel Code of Conduct.

Xem trước | Tải xuống

Điều khoản Sử dụng của Intel

Điều khoản Sử dụng của Intel bao gồm mô tả đối với việc truy cập và sử dụng trang web và tài liệu của Tập đoàn Intel ("Intel").

Hướng Dẫn Về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội Intel

Hướng Dẫn Về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội Intel dành cho nhân viên của Intel hay một đơn vị hợp đồng tạo ra hoặc đóng góp vào truyền thông xã hội trong hoặc ngoài Intel.com.

Intel Terms of Use

Intel Terms of Use include descriptions for accessing and using the Intel Corporation ("Intel") websites and materials.

Contact Us: Privacy

Hãy hoàn tất mẫu đơn này với các câu hỏi hoặc phản hồi, một đại diện của Intel sẽ tìm hiểu ngay và trả lời trực tiếp qua email.

Intel Public Policy

Intel public policy promotes innovation worldwide.