Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Lọc lại kết quả
Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 4462 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

All In One Day Precision Medicine for Cancer Patients

Transformative tools such as Cromwell and GenomicsDB help address obstacles facing "All in One Day" precision medicine for targeted cancer treatments.

Case Study: FamilyEye Help Seniors Live Independently

See how FamilyEye is helping seniors live independently with 3D sensors that combine Intel® Core™ processor-based Mini PCs, and specialized software.

Xem trước | Tải xuống

Tài nguyên của Intel: Đổi mới để nâng cao tiềm lực kinh tế

Intel làm việc với các chính phủ, cộng đồng và những người khác để hiện thực hóa tiềm lực kinh tế thông qua sự đổi mới về công nghệ ở mọi nơi.

All in One Day Precision Medicine for Cancer Patients

Transformative tools such as Cromwell and GenomicsDB help address obstacles facing "All in One Day" precision medicine for targeted cancer treatments.

Xem trước | Tải xuống

Life Sciences: Accelerating Precision Medicine

Explore life sciences solutions based on Intel® technology that help revolutionize personalized medicine and tailor treatments to individual patients.

Retailers Capitalize on Big Data with Hitachi, SAP, and Intel

See how Hitachi, Intel, and SAP HANA are helping retailers capitalize on big data with a comprehensive solution to store, manage, and analyze.

An IoT Example Story: Blue Jeans in Retail

A pair of jeans shows an example of what IoT can do, with retail solutions to manage inventory, and facilitate alerts and just-in-time deliveries.

Tài nguyên của Intel: Thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ

Bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận công nghệ và Internet cho những người có nhu cầu, chúng tôi mở rộng cơ hội giáo dục và kinh tế cho các gia đình, cộng đồng và quốc gia.

Intel at NRF 2015

Explore demos and success stories of Intel®-based solutions from NRF 2015 that help retailers deliver customized experiences and data protection.

Simple, Effective Solutions for Retailers

Discover secure, flexible Intel® solutions for retailers that help connect your organization’s channels and systems for an experience customers love.