• <Xem thêm trên Intel.com

Tuân thủ Quy định Xuất khẩu của Intel

Tổng quan
Tại mọi khu vực nơi Intel hoạt động kinh doanh, luật pháp và quy chế sẽ chi phối hoạt động thương mại. Tuân thủ theo luật pháp và quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ sẽ chi phối việc xuất khẩu các vật phẩm hữu hình và vô hình. Không có giao dịch trái với chính sách nào của Intel mà có thể được thực hiện trong bất kỳ trường hợp nào.

Chính Sách về Quy Chế Quản Lý Xuất Khẩu (EAR): Các mặt hàng Sử Dụng Kép
Việc xuất khẩu các mặt hàng sử dụng kép (thương mại phi quân sự) được quy định bởi Cục Công Nghiệp và An Ninh (được kiểm soát bởi Bộ Thương Mại Hoa Kỳ) theo sự tuân thủ Quy Chế Quản Lý Xuất Khẩu ("EAR"). Các quy định này thường quy định rằng mọi mặt hàng sử dụng kép tại Hoa Kỳ cũng như các mặt hàng có xuất xứ Hoa Kỳ ở nước ngoài (có rất ít trường hợp ngoại lệ được xác định rõ) đều tuân thủ theo Quy Chế Quản Lý Xuất Khẩu. Một mặt hàng tuân thủ theo các quy chế thì có thể yêu cầu phải có giấy phép của Bộ Thương Mại trước khi được xuất khẩu hay tái xuất khẩu.

Chính Sách về Quy Chế Buôn Bán Vũ Khí Quốc Tế (ITAR): Vật Dụng Phòng Thủ, Dịch Vụ Phòng Thủ và Dữ Liệu Kỹ Thuật liên quan
Việc xuất khẩu các vật dụng quốc phòng, dịch vụ quốc phòng, và dữ liệu kỹ thuật được quy định bởi Văn Phòng Kiểm Soát Thương Mại Quốc Phòng (kiểm soát bởi Bộ Ngoại Giao Bang Hoa Kỳ) tuân theo Quy Chế Buôn Bán Vũ Khí Quốc Tế ("ITAR"). Mặc dù trọng tâm của Quy Chế Buôn Bán Vũ Khí Quốc Tế là nhằm vào các vật phẩm liên quan đến quốc phòng, nhưng các công ty thương mại chẳng hạn như Intel đều bị tác động do tính chất sâu rộng của các hoạt động kiểm soát. Các quy định thường quy định rằng mọi hoạt động xuất khẩu các vật dụng quốc phòng, dịch vụ quốc phòng, và dữ liệu kỹ thuật liên quan cho người nước ngoài đều bị ngăn cấm trừ khi được ủy quyền theo giấy phép hay được miễn trừ.

Văn Phòng Kiểm Soát Tài Sản Nước Ngoài
Văn Phòng Kiểm Soát Tài Sản Nước Ngoài quản lý và thực thi các chương trình trừng phạt kinh tế chính thức chống lại các quốc gia và các nhóm cá nhân, chẳng hạn như những kẻ khủng bố và buôn bán ma túy bất hợp pháp. Việc trừng phạt có thể mang tính toàn diện hoặc theo chọn lọc, bằng cách sử dụng việc phân khối tài sản và các hạn chế thương mại nhằm đạt được các mục tiêu về chính sách nước ngoài và an ninh quốc gia.

Các Định Nghĩa

APP
Phương pháp APP được thiết kế nhằm xác định hiệu năng máy tính dùng cho các mục đích kiểm soát xuất khẩu. Phương pháp APP bắt nguồn từ các tiêu chuẩn hiện có trong ngành, là một bộ vi phân chính xác hơn giữa các máy tính đầu tiên, đặt hàng đặc biệt, có hiệu năng cao (HPCs), chẳng hạn như các siêu máy tính vectơ, và các hệ thống lập sẵn hàng hóa. Intel đăng tải các phép tính APP tại http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-017346.htm. Nếu bạn không thể tìm thấy APP cho sản phẩm của mình, hãy gửi email đến ctp.determinations@intel.com.

CCATS
Hệ Thống Theo Dõi Tự Động Phân Loại Hàng Hóa. Đây là mã số do BIS chỉ định cho các sản phẩm được phân loại dựa theo Danh Sách Kiểm Soát Thương Mại (CCL). Intel cung cấp số CCATS khi có thể áp dụng.

Danh Sách Các Bên Bị Từ Chối/Giới Hạn
Danh Sách Những Người Bị Từ Chối (DPL) là một danh sách những người, công ty, và tổ chức đã bị Chính Phủ Hoa Kỳ từ chối các đặc quyền xuất khẩu do họ có quá trình vi phạm việc tuân thủ hoặc gây ra một mối đe dọa cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. DPL được cập nhật và đăng tải bởi Bộ Thương Mại Hoa Kỳ và các cơ quan chính phủ khác.

ECCN
Số Phân Loại Kiểm Soát Xuất Khẩu do Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, Cục Công Nghiệp và An Ninh (BIS) chỉ định trong Danh Sách Kiểm Soát Thương Mại (CCL). Đây là chỉ định cơ sở cho biết mức độ kiểm soát đối với một mặt hàng.

HTS
HTS (Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Hoa Kỳ): Một mã 10 số được chỉ định cho toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, Cục Điều Tra Dân Số sử dụng mã số này để tính toán các thống kê mậu dịch của Hoa Kỳ, Hải Quan Hoa Kỳ sử dụng mã này để có quyền sử dụng thuế và biểu thuế. Số HTS 10 số được cung cấp chỉ dành cho mục đích tham khảo và có thể không được coi trọng ở tất cả mọi lĩnh vực thuế quan. Nếu HTS hiển thị có một hậu tố có ký tự alpha nghĩa là hậu tố đó chỉ dành cho việc sử dụng nội bộ là không phải là một phần thuộc mã HTS quy định.

Danh Sách Các Bên Bị Từ Chối/Giới Hạn
Danh Sách Những Người Bị Từ Chối (DPL) là một danh sách những người, công ty, và tổ chức đã bị Chính Phủ Hoa Kỳ từ chối các đặc quyền xuất khẩu do họ có quá trình vi phạm việc tuân thủ hoặc gây ra một mối đe dọa cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. DPL được cập nhật và đăng tải bởi Bộ Thương Mại Hoa Kỳ và các cơ quan chính phủ khác.

Xuất Khẩu Mặt Hàng Mã Hóa
Công nghệ, phần cứng và phần mềm chứa các công nghệ mã hóa phải tuân thủ theo Quy Định Quản Lý Xuất Khẩu Hoa Kỳ. Bắt buộc phải có ủy quyền xuất khẩu các mặt hàng như thế từ phía Chính Phủ Hoa Kỳ. Các nhân tố cụ thể xác định mức độ kiểm soát mặt hàng mã hóa chẳng hạn như mặt hàng mã hóa được phân loại thuộc ("Hạn Chế"), 740.17(b)(3) ("Không Hạn Chế") hay 742.15(b)(3) (Thị Trường Đại Chúng).

Hạn Chế
Các sản phẩm được chỉ định là "hạn chế" có thể được xuất khẩu mà không cần giấy phép đối với hầu hết những người dùng cuối phi chính phủ (được định nghĩa trong EAR) ở hầu hết các quốc gia khác, không kể những quốc gia E:1; hàng hóa vận chuyển đến những người dùng cuối trong chính phủ ở những quốc gia này yêu cầu phải có giấy phép.

Không Hạn Chế
Một số sản phẩm có thể được phân loại là không hạn chế nghĩa là chúng có thể được xuất khẩu đến hầu hết người dùng cuối thuộc chính phủ hoặc phi chính phủ ở hầu hết mọi điểm đến cho những quốc gia nằm trong nhóm quốc gia E:1 trong Supplement 1 theo Phần 740 của EAR. Nhóm này bao gồm: Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan và Syria. Vui lòng tham khảo EAR để có hầu hết danh sách các quốc gia E:1 hiện tại.

Thị Trường Đại Chúng
Bằng cách thực hiện một đánh giá của BIS, một số sản phẩm mã hóa có chứa mã hóa mạnh sẽ được thị trường hóa đại chúng có thể được xuất khẩu mà không cần giấy phép (chẳng hạn như NLR) theo quy định ECCN 5D992.

Lưu ý: Intel đã bổ sung các hậu tố vào các ECCN dùng cho việc xử lý nội bộ. Xem bảng bên dưới để đọc giải thích.

Intel
Hậu Tố
Định Nghĩa Hậu Tố
R 740.17(b)(2)
U 740.17(b)(3)
* Không có Tuyên Bố bằng Tiếng Pháp nào phù hợp
EUMM Thị Trường Đại Chúng Anh Quốc Đã Phê Duyệt
OIEL Thị Trường Đại Chúng Anh Quốc Không Phê Duyệt
EMMF Thị Trường Đại Chúng Anh Quốc Đã Phê Duyệt; Phê Duyệt về việc Nhập Khẩu của Pháp
c 742.15(b)(3) Thị Trường Đại Chúng Anh Quốc Đã Phê Duyệt

TÌM KIẾM SẢN PHẨM

Đối với Thông Số Sản Phẩm và Thông Tin Tuân Thủ Quy Định Thương Mại, vui lòng tìm kiếm sản phẩm của bạn
(tên, tài liệu hay số sản phẩm) trong vùng tìm kiếm được cung cấp.

*Khước Từ Về Mặt Pháp Lý
Intel đang cung cấp một công cụ tìm kiếm phân loại có chứa các thông tin cần thiết để hoàn tất một đánh giá xuất khẩu dựa theo Quy Định Quản Lý Xuất Khẩu Hoa Kỳ và các quy định quốc gia xuất khẩu địa phương chẳng hạn như Số Phân Loại Kiểm Soát Xuất Khẩu (ECCN), VÀ/HOẶC Số Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu (HTS) và các ủy quyền CCATS (nếu áp dụng).

Mọi thông tin được cung cấp trong công cụ tìm kiếm phân loại này đúng ra là một khuyến nghị dành cho người dùng, và phải được dùng cùng với Quy Định Quản Lý Xuất Khẩu Hoa Kỳ (EAR) và các quy định xuất khẩu tại quốc gia sở tại khi đánh giá các yêu cầu xuất khẩu dành cho Hoa Kỳ và các quốc gia xuất khẩu sở tại.

Mọi thông tin trong tài liệu này được dựa trên các thông số sản phẩm Intel và sẽ thay đổi mà không cần thông báo. Intel không thực hiện bất kỳ giải trình hay bảo đảm nào về tính chính xác hay khả năng tin cậy của những thông số này. Các phân loại này được cung cấp "AS IS" mà không có bất kỳ bảo đảm nào, kể cả những bảo đảm về khả năng kinh doanh, không vi phạm, sự phù hợp vì bất kỳ mục đích cụ thể hay những bảo đảm trong trường hợp phát sinh ngoài đề xuất, thông số hay hàng mẫu. Intel khước từ mọi trách nhiệm pháp lý, kể cả trách nhiệm pháp lý về việc vi phạm bất kỳ quyền lợi độc quyền, liên quan đến việc sử dụng thông tin ở những phân loại này. Không có giấy phép nào dù rõ ràng hay ngụ ý, ngăn không cho nhận hay mặt khác, đối với bất kỳ quyền sở hữ trí tuệ nào được cấp.

Người/Thực Thể Bị Từ Chối
Các sản phẩm và công nghệ của Intel có thể không được xuất khẩu hay tái xuất khẩu cho các cá nhân và thực thể nằm trong Danh Sách Những Người Bị Từ Chối của Chính Phủ Hoa Kỳ hay Danh Sách Thực Thể như đã mô tả trên trang web BIS:
http://www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm

Phê Chuẩn/Lệnh Cấm Thương Mại
Yêu cầu phải có ủy quyền trước bằng văn bản từ phía chính phủ Hoa Kỳ đối với các hoạt động xuất khẩu và tái xuất khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp các sản phẩm và công nghệ Intel đến bất kỳ quốc gia nào đã bị lệnh cấm hay giới hạn bởi Hoa Kỳ. Hiện tại, những quốc gia bị lệnh cấm bao gồm Cuba, Iran, Libya, Triều Tiên, Sudan, và Syria. Để có thông tin cập nhật nhất, vui lòng xem xét các quốc gia nằm trong danh sách nhóm quốc gia E:1 trong EAR: http://www.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/740spir.pdf, và EAR phần 746 đối với lệnh cấm và các hình thức kiểm soát đặc biệt khác: http://www.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/746.pdf.

Quốc Gia Được Phê Chuẩn

Xem http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/.

Lưu ý: Các quốc gia bị lệnh cấm/được phê chuẩn, danh sách từ chối và giới hạn thay đổi theo thời gian. Vui lòng tham khảo các trang web để có thông tin cập nhật hoặc liên hệ với chúng tôi để có hỗ trợ.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

H: Có những quốc gia hay điểm đến nào mà tôi không thể vận chuyển các sản phẩm của Intel đến không?
Đ. Có. Phần cứng và phần mềm của Intel được giao dịch trên thị trường và phân phối rộng khắp thế giới, theo nhiều Trường Hợp Ngoại Lệ Bản Quyền khác nhau. Điều này nghĩa là về tiềm năng có thể được xuất khẩu đến mọi quốc gia ngoại trừ những quốc gia bị giới hạn theo luật pháp Hoa Kỳ. Xem công cụ tra cứu phân loại để có thông tin ECCN chính xác cho sản phẩm của bạn. Xem Phê Chuẩn và Lệnh Cấm Mậu Dịch đối với các điểm đến bị ngăn cấm.

H: Tôi có thể mang phần mềm mã hóa của Intel ra nước ngoài tạm thời trên máy tính xách tay của mình không?
Đ: Có, miễn là bạn đáp ứng được BAG và TMP về các trường hợp ngoại lệ về bản quyền như đã mô tả trong Quy Chế Quản Lý Xuất Khẩu. Để có thêm thông tin, hãy tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý của bạn.

H: Có thể cho tôi biết những gì về các giới hạn đối với mã hóa tại các quốc gia khác Hoa Kỳ?
Đ: Nhiều quốc gia có luật có thể có tác động đến hoạt động xuất khẩu hay sử dụng mã hóa; tuy nhiên, những luật này có thể hoặc có thể không áp dụng cho các sản phẩm phần mềm thị trường đại chúng. Tất cả các bên xuất khẩu phải tuân thủ các quy trình cấp giấy phép cụ thể và các chính sách ở những quốc gia đó. Bạn phải tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý của mình để hiểu rõ các luật cụ thể.

H: Lưu Ý 4 là gì?
Đ: Lưu Ý 4 theo Danh Mục 5, Phần 2 trong Danh Sách Kiểm Soát Thương Mại (Bổ Sung Số. 1 theo phần 774) không bao gồm mặt hàng có kết hợp hoặc sử dụng "mật mã" từ Danh Mục 5, Phần 2 kiểm soát xem chức năng chủ yếu của mặt hàng hay tập hợp các chức năng đó không phải là "bảo mật thông tin", sử dụng tin học, thông tin trao đổi, lưu trữ thông tin, hay hệ thống mạng, và xem tính năng mật mã có bị giới hạn đối với việc hỗ trợ chức năng chủ yếu hay bộ các chức năng như thế không. Chức năng chính có tính rõ ràng, hoặc chủ yếu, là mục đích của mặt hàng. Đó là chức năng không phải để hỗ trợ các chức năng khác. Chức năng chính về "trao đổi thông tin" và "lưu trữ thông tin" không bao gồm các mặt hàng có hỗ trợ giải trí, phát thanh thương mại đại chúng, quản lý quyền lợi số hay quản lý hồ sơ y tế.

Liên hệ với chúng tôi
Để có thông tin bổ sung về các sản phẩm của Intel bao gồm Số Phân Loại Kiểm Soát Xuất Khẩu (ECCN) và số Hệ Thống Theo Dõi Tự Động Phân Loại Hàng Hóa (CCATS), vui lòng gửi email yêu cầu của bạn được tham chiếu cùng số phần sản phẩm và mô tả đến export.classification@intel.com.