• <Xem thêm trên Intel.com
Masthead Light

Thunderbolt™ Technology Performance, Simplicity, Flexibility

Revolutionary I/O technology

The fastest connection to your PC1

Transforming high-speed, dual-protocol I/O with unmatched performance and bi-directional speed, Thunderbolt™ technology provides flexibility and simplicity for innovative, thin system designs like laptops and Ultrabooks™.

Thunderbolt™ technology

Expand system capabilities on a single cable

Connect your PC to multiple devices and transfer data at 10Gbps speed, making it easy to do and see what you want, when you want. Supporting data transfers with PCI Express* and video transfers with DisplayPort* while daisy chaining up to six devices, Thunderbolt™ technology delivers new levels of flexibility for high-performance expansion and media creation.

Thunderbolt™ connections

Transform laptop mobility into desktop possibility

Thunderbolt technology connects to high-performance peripherals like graphics adapters, video and audio editors, and storage devices, and combines bi-directional data and video I/O performance for rapidly creating and sharing content. Transfer an HD quality movie in less than a minute2, back up one year of continuous MP3 playback in just over 10 minutes3, and easily synchronize content between devices for revolutionary performance and productivity.

Thunderbolt™ Technology

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Như được so sánh với các công nghệ kết nối I/O khác của máy tính bao gồm eSATA, USB và IEEE 1394 Firewire*. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập http://www.intel.com/content/www/us/en/io/thunderbolt/thunderbolt-technology-developer.html.

2. Kích thước tập tin phim HD 1080p có độ dài đầy đủ điển hình là 10-20 GB, lưu trữ tốc độ cao cần để đạt được tốc độ truyền đầy đủ.

3. Dựa trên mã hóa MP3 196 kbps, lưu trữ tốc độ cao cần để đạt được tốc độ truyền đầy đủ.