• <Xem thêm trên Intel.com

Serial ATA AHCI: Specification, Rev. 1.0

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống