• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® I/O Controller Hub 7 Thermal Design Guidelines

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống