Intel I/O Controller Hub 6 Family: Specification Update

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống