Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® I/O Controller Hub 6 (ICH6) Family Specification Update

Intel® I/O Controller Hub 6 Family covers errata, specification changes and clarifications, and document changes.

Video Liên Quan