Intel I/O Controller Hub 7 (ICH7) Family Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống