Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® EP80579 Software for Linux* SRTP Acceleration Driver: Note

1.0 Overview
This document is provided for Intel® EP80579 Integrated Processor with Intel® QuickAssist Technology users who want to understand the modified version of LibSrtp with the SRTP Acceleration Driver.

The aim of this document is to supply the end user with an overview and understanding of the LibSrtp patch, including changes made to the LibSrtp library to operate with the EP80579 integrated processor software. This information enables the reader to use the software and modify their own implementation of an SRTP stack to use EP80579 integrated processor software.

2.0 Architectural Information
The modified LibSrtp contains the SRTP Acceleration Driver interface. Once the SRTP Acceleration Driver is loaded, it provides an interface to the Lookaside Crypto Access Layer component and converts requests from the LibSrtp application to Intel EP80579 Software for Security Applications on Intel QuickAssist Technology Cryptographic API calls. For more details on the Cryptographic API, see the Intel EP80579 Software for Security Applications on Intel QuickAssist Technology Programmer’s Guide.

Read the full Intel® EP80579 Software for Linux* SRTP Acceleration Driver Application Note.

Video Liên Quan