Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® EP80579 Software for IP Telephony Applications: Guide

About this Document
The API Reference Manuals listed in Table 1 specify how the user can interface to the Intel® EP80579 IP telephony software. This document provides more information on how the APIs can be effectively used, including an overview of the silicon, an overview of the software architecture, and information on using the API to build an accelerated IP telephony appliance.

Read the full Intel® EP80579 Software for IP Telephony Applications Programmer’s Guide.