Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® EP80579 Integrated Processor Product Line: Spec Update

Intel® EP80579 Integrated Processor Product Line: Spec Update

This document is an update to the specifications listed in the Intel® EP80579 Integrated Processor product line Datasheet, Design Guide, and Thermal and Mechanical Design Guide. This document is a compilation of Intel® EP80579 Integrated Processor Product Line errata, specification changes, specification clarifications, and docum...ent-only changes. It is intended for hardware and software system designers and manufacturers as well as developers of applications, operating systems, or tools.

Intel® EP80579 Integrated Processor Product Line: Spec Update.

Video Liên Quan