Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® EP80579 Integrated Processor Fanless System: Thermal Guide

Intel® EP80579 Integrated Processor Fanless System: Thermal Guide

This document describes the thermal and mechanical design considerations and guidelines for the Intel® EP80579 Integrated Processor product line in fanless applications. Fanless applications are defined as systems that do not have a fan or forced airflow and dissipate heat via natural convection and conduction cooling. For details of the Intel® architecture (IA) products and system form factors, refer to the product datasheets and form factor specifications links.

Read the full Intel® EP80579 Integrated Processor Fanless System Thermal Design Guide.

Video Liên Quan