Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

2nd Generation Intel® Core™ Platform: Overview

Overview: Intel’s Michael Monson and Amit Aneja discuss the benefits and enhancements of the 2nd generation Intel® Core™ platform. (v.001, May 2011)