Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Hardware-Based Security for Intelligent Retail Devices: Paper

White Paper: Describes hardware-based Intel® technologies that provide intelligent retail device security based on 4th gen Intel® Core™ processors, such as Intel® Data Protection Technology and Intel® Platform Protection Technology. (v.1, Jan. 2013)

Explore the Resource & Design Center

Video Liên Quan