Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

4th Gen Intel® Core™, Intel® Xeon® Processor E3-1268L v3: Addendum,Desktop 4th Generation Intel® Core™, Intel® Pentium®, and Intel® Celeron® Processor Families and Intel® Xeon® Processor E3-1268L v3 Application Power Guidelines Addendum

4th Gen Intel® Core™ Processor Desktop Series, Intel® Xeon® Processor E3-1268L v3: Addendum

This document provides power numbers on the 4th Generation Intel® Core™ processor desktop series and Intel® Xeon® processor E3-1268L v3 while running real-life applications. This document is complementary to the specifications published in the product datasheet.

The application power guidelines should be used for reference only. The power numbers provided in this document are not design points and should not be used as such.

The Application Power Guidelines (APG) numbers listed in this document are intended to reflect the nominal use conditions. Factors such as temperature, platform configuration, and other variables can influence the numbers. Specific information about the platform, benchmarks, temperatures, and so forth, is provided in this document to enable a repeatable power measurement. Since Application Power Guidelines are provided on limited applications and SKUs, it is expected that users understand these numbers and apply them in their own use cases.

Read the full 4th Gen Intel® Core™ Processor Desktop Series, Intel® Xeon® Processor E3-1268L v3 Addendum.

Video Liên Quan