Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Atom™ Processor E6xx Series Boot Requirements: App Note

Intel® Atom™ Processor E6xx Series Boot Requirements: App Note

About This Document

This document provides information to assist customers and vendors new to Intel® architecture in supporting the Intel® Atom™ processor E6xx Series.

This document describes the functions that the firmware must perform to enable correct operation of the platform and to boot the processor.

This document may be supplemented from time to time with specification updates. The specification updates contain information relating to the latest programming changes. Check with your Intel representative for availability of specification updates.

Read the full Intel® Atom™ Processor E6xx Series Boot Requirements Application Note.

Video Liên Quan