• <Xem thêm trên Intel.com
Masthead Light

Intel® Quark™ SoC X1000 Linux* Programmer's Reference Manual

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống

This document describes the architecture and usage of the Intel® Quark™ SoC X1000 software for Linux* kernel 3.8.7.