Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® IoT Gateways Setup IDP and Build OS: Video

Tutorial on how to install and set up the Wind River Intelligent Device Platform for Intel® IoT Gateways and build an OS image (kernel and rootFS) for the Intel® Quark™ SoC X1000.