Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® IoT Gateways, and Wind River IDP with McAfee Embedded Control

Tutorial on how to set up Wind River* Intelligent Device Platform (IDP) with McAfee* Embedded Control (MEC) security features on Intel® IoT Gateways with the Intel® Quark™ SoC X1000.