Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® IoT Gateways IDP App Integration: Video

Tutorial on how to integrate a simple application in the Wind River Intelligent Device Platform (IDP) for Intel® IoT Gateways with the Intel® Quark™ SoC X1000.