Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® IoT Gateways for the IoT Quick Setup FW Upgrade: Video

Tutorial on quick startup, console set up, and firmware upgrade for Intel® IoT Gateways for the Intel® Quark™ SoC X1000.