Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Programmers Guide: Intel® Platform Controller Hub EG20T UART Controller Driver

Intel® PCH EG20T UART Controller Driver: Programmer’s Guide

Introduction
This document provides the programming details of the Intel® Platform Controller Hub EG20T UART controller driver for Windows*. This includes the information about the interfaces exposed by the driver and how to use those interfaces.
This document also covers the DMA driver API programming details which are used ...by the UART driver for data transmission at higher baud rates.

Read the full Intel® PCH EG20T UART Controller Driver Programmer’s Guide.

Video Liên Quan