Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Programmers Guide: Intel® Platform Controller Hub EG20T General Purpose Input Output (GPIO) Driver

Intel® PCH EG20T GPIO Driver: Programmer’s Guide

Introduction
This document provides the programming details of the General Purpose Input Output (GPIO) driver for Windows*. This includes the information about the interfaces exposed by the driver and how to use those interfaces to drive the GPIO hardware.

Read the full Intel® PCH EG20T GPIO Driver Programmer’s Guide.

Video Liên Quan