Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

IXP42X Product Line Boot-up Options: Application Note

IXP42X Product Line Boot-up Options: App Note

The document describes the configuration strapping options of the IXP42X product line and IXC1100 Control Plane Processor during boot-up or reset, and explains how to configure user-defined values for configuration strapping.

Read the full ...-control-plane-processor-boot-up-options-note.pdf>IXP42X Product Line Boot-up Options Application Note.

Video Liên Quan