Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

IXP42X Product Line Memory Management Unit: Application Note

IXP42X Product Line Memory Management Unit: Application Note

Introduction

The IXP42X product line and IXC1100 Control Plane Processor incorporate silicon blocks that enhance computing performance. Those blocks include:

• Cache and Memory Management Unit (MMU)

• Three dedicated network-processing engines

• AHB Queue Manager

This document discusses the softw...are implications of the IXP42X product line and IXC1100 Control Plane Processors’ memory management unit and cache capabilities. It also covers the risks associated with porting IXP22x software components that were not designed with caching in mind.

Read the full IXP42X Product Line Memory Management Unit Application Note.

Video Liên Quan