Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® IXP400 Software V1.x Specification Update

Specification Update: Describes resolved and open software issues for Intel® IXP400 software V1.x and lists document changes. (v.1.9, Aug. 2007)

Video Liên Quan