• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® IXP400 DSP Software, V1.1: Reference Manual

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống