Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® IQ80331 I/O Processor Evaluation Platform Board: Manual

Intel® IQ80331 I/O Processor Evaluation Platform: Board Manual

Introduction
Document Purpose and Scope
This document describes the Intel® IQ80331 I/O processor evaluation platform board (IQ80331) using DDR-II 400 MHz SDRAM. The IQ80331 is intended for rapid intelligent I/O development. The design is based on the Intel® 80331 I/O processor (80331), which is a multi-function device, tha...t integrates the Intel XScale® technology (ARM* architecture compliant) with intelligent peripherals, including a PCI bus application bridge. For more information on the 80331, please see http://developer.intel.com/design/iio/iop331.htm.

Read the full Intel® IQ80331 I/O Processor Evaluation Platform Board Manual.

Video Liên Quan