• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® IQ80331 I/O Processor DDR-II 400 Board: Schematic

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống

Intel® IQ80331 I/O Processor DDR-II 400 Board: Schematic

Schematic: Provides the DDR-II 400 block diagram and DDR layouts for the Intel® IQ80331 I/O processor evaluation platform board.

Read the full Intel® IQ80331 I/O Processor DDR-II 400 Board Schematic.