Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

ECC Handling Issues on Intel XScale® I/O Processors: Note

ECC Handling Issues on Intel XScale® I/O Processors: Note

Overview
This document presents ECC-protected memory information specific to the Intel XScale® I/O processors and focuses on:
• Interactions of 80200 Bus Control Unit (BCU) and Memory Control Unit (MCU) as it relates to ECC on Intel XScale® I/O processors, including:
— recommended setup
— ECC transaction management and re...porting
— transaction timing/completion considerations
— ECC, performance impact and error handling.
• 80310-specific issues regarding Intel XScale® technology core memory writes to ECC enabled memory regions.

Note: The 80303 is an i960-based IOP processor, so it operates slightly differently than the Intel XScale® processor.

ECC Functionality in the IOP
The I/O processor is a single functional device that integrates the Intel XScale® processor with an MCU and intelligent peripherals.

Discrete ECC values are calculated and stored in memory by the MCU on each 64-bit bus width memory write. ECC stored values are recomputed and compared with stored ECC values for accuracy by the MCU and/or BCU (80310 only) on each bus 64-bit bus read.

Read the full ECC Handling Issues on Intel XScale® I/O Processors Application Note.

Video Liên Quan