Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Processor Microarchitecture Improves Efficiency: Product Brief

Intel® Celeron® M Processors on 90nm for Embedded Computing

Product Overview
Intel® Celeron® M processors on 90nm process technology are available in both standard and ultra-low-voltage versions, providing a range of performance, value and power options for a variety of thermally sensitive embedded and communications applications.

Read the full Processor Microarchitecture Improves Efficiency Product Brief.

Video Liên Quan