Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® 80331 I/O Processor Application Accelerator Unit D-0 Addendum

Intel® 80331 I/O Processor: Application Accelerator Unit Addendum

This chapter describes the integrated application accelerator (AA) unit. The operation modes, setup, external interface, and implementation of the AA unit are detailed here.

Overview

The application accelerator provides low-latency, high-throughput data transfer capability between the AA unit and Intel® 80331 I/...O processor local memory. It executes data transfers to and from local memory, checks for all-zero result across local memory blocks, performs memory block fills, and provides the necessary programming interface.

Read the full Intel® 80331 I/O Processor Application Accelerator Unit Addendum.

Video Liên Quan