Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

xeon-ec5549-cpu-appl-power-guide-addendum

Intel® Xeon® Processor EC5549: Application Power Guideline Addendum

The document presents power numbers captured while running real-life applications on the Intel® Xeon® processor EC5549. The document is complementary to the specifications published in the processor datasheet.

The application power guidelines numbers listed in this document are intended to reflect nominal use conditions. Several factors, such as temperature, platform configuration, and other variables can influence the numbers. Specific information about the platform, benchmarks, temperatures, etc., is provided in this document to enable a repeatable power measurement.

Read the full Intel® Xeon® Processor EC5549 Application Power Guideline Addendum.

Video Liên Quan