• <Xem thêm trên Intel.com

Enabling High-Performance Galois-Counter Mode on Intel® Processors

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống