Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Mobile Intel® 945 Express Chipset Family: Datasheet

Introduction
This document contains specifications for the following chipsets:
• The Mobile Intel® 945 Express Chipset family for the Intel Centrino Duo Technology.
• The Intel 945GT Express Chipset is designed for use in desktop designs.
• The Intel 945GU Express Chipset is designed for use with the Intel® processor A100 and A110 in the Intel ultra-mobile platform designs.
• The Mobile Intel 945GSE Express Chipset is designed for use with the Intel® Atom™ processor N270 in the Netbook Platform 2008 designs.

The Mobile Intel 945GM/945GME/GMS/GU/GSE, 943/940GML and Intel 945GT Express Chipsets come with the Generation 3.5 Intel® Integrated Graphics Engine, and the Intel® Graphics Media Accelerator 950, providing enhanced graphics support over the previous generation Graphics (GMCH) and Memory Controller Hubs (MCH).

The (G)MCH manages the flow of information between the four following primary interfaces:
• FSB
• System Memory Interface
• Graphics Interface
• DMI

Read the full Mobile Intel® 945 Express Chipset Family Datasheet.

Video Liên Quan