Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Core™2 Extreme Processor QX9000/Quad Q9000/Q8000: Datasheet

Introduction
The Intel® Core™2 Extreme processor QX9000 series and Intel® Core™2 Quad processor Q9000, Q9000S, Q8000, and Q8000S series are based on the enhanced Intel® Core™ microarchitecture. The enhanced Intel Core microarchitecture combines the performance of previous generation desktop products with the power efficiencies of a low-power microarchitecture to enable smaller, quieter systems. The Intel Core2 Extreme processor QX9000 series and Intel Core2 Quad processor Q9000, Q9000S, Q8000, and Q8000S series are 64-bit processors that maintain compatibility with IA-32 software.

Read the full Intel® Core™2 Extreme Processor QX9000/Quad Q9000/Q8000 Datasheet.

Video Liên Quan