Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Core™2 Duo Processor E8000Δ and E7000Δ Series Datasheet

Intel® Core™2 Duo Processor E8000Δ and E7000Δ Series Datasheet

Video Liên Quan