• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Core™2 Duo Processor E8000Δ and E7000Δ Series Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống